Algemene voorwaarden en disclaimer

Algemene Voorwaarden en disclaimer

1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid erkend.
1.4 Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid streeft er naar dat het geleverde artikel beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

2. Levering
2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Levering vindt plaats binnen 1 tot 10 werkdagen. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt u binnen 2 werkdagen na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Betaling
3.1 Tenzij schriftelijk anders door Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid is aangegeven, dient de betaling vooraf te geschieden.
3.2 Betaling dient via de webshop te geschieden middels overmaking op de Vriend Aardbeien aangegeven bankrekening.
3.3 Betalingen zijn in euro’s.

4. Prijzen
4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 9% of 21% BTW.
4.3 Wij bezorgen planten alleen in de omliggende dorpen. Wilt u deze per post ontvangen, kunt u deze enkel per 2 planten bestellen.
4.6 De orderkosten binnen Nederland zij €7,95 en in de omliggende dorpen €4,04

5. Gegevensbeheer
5.1 Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

6. Garantie
6.1 U bent verplicht de geleverde artikelen bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde artikelen verkeerd, ondeugdelijk of incompleet zijn, dan dient u (alvorens over te gaan tot terugzending aan Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan vriendaardbeien@gmail.com. Terugzending van de artikelen kunnen worden verzonden aan Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid middels de verstuurinstructies die u via de mail ontvangt. Het terugzenden gebeurd op eigen kosten.
6.2 Indien klachten van u door Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid gegrond worden bevonden, zal Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid naar haar keuze, of de geleverde artikelen kosteloos vervangen, of met u een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Geven is leuker en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende artikelen.
6.3 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang u jegens Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid in gebreke bent; B) u de geleverde artikelen zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde artikelen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig zijn behandeld.

7 Artikel. Annulering van uw bestelling.
7.1. Iedere bestelling kan binnen 24 uur geannuleerd worden, mits het pakket verstuurd is. Indien u een bestelling wilt annuleren dan verzoeken wij een mail te sturen aan vriendaardbeien@gmail.com
7.2 Wij zullen uw annulering telefonisch of per e-mail bevestigen en indien van toepassing het betaalde bedrag binnen 4 werkdagen aan u overmaken

8. Aanbiedingen
8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door u, behoudt Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.4 Aanbiedingen van Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
8.5 Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien u had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

9. Overeenkomst
9.1 Een overeenkomst tussen Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid en u komt tot stand nadat een bestelling door Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren, u wordt hier binnen 5 werkdagen van op de hoogte gebracht.

10. Afbeeldingen en specificaties
10.1 Alle afbeeldingen, (foto’s, tekeningen etc.), gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

11. Overmacht
11.1 Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, evenals elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Geven is leuker evenals van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en bent u gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de artikelen. Lees voor het gebruik (indien aanwezig) de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

13. Eigendomsvoorbehoud
13.1 Eigendom van alle door Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid aan u verkochte en geleverde artikelen blijft bij eigendom van Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid zolang de u de vorderingen van Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, en zolang u de vorderingen van Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

14. Toepasselijk recht/bevoegde rechter
14.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen u en Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Den Haag kennis, tenzij Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van u te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Disclaimer
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie die aangeboden wordt op deze website of op websites waarnaar wordt verwezen.Verwijzingen en links naar websites van derden zijn slechts opgenomen ter informatie.
Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid is niet verantwoordelijk voor de inhoud, het (dis)functioneren van de websites van derden en aanvaardt ter zake geen aansprakelijkheid.
Evenmin is Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid niet aansprakelijk voor het (dis)functioneren van een link naar een website van een derde.
Informatie op de websites van derden binden Vriend Aardbeien en Altoid Eerebaietoid op geen enkele wijze.